ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vydané společností ShopCamp s.r.o., IČO: 14341999, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 364267

(dále jen “ShopCamp” ,“správce” nebo “my”),

pro e-commerce konferenci ShopCamp.

Podrobnosti o konferenci ShopCamp najdete na adrese https://www.shopcamp.cz/, včetně obchodních podmínek konference.

Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich Osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail info@shopcamp.cz.

Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

Pro koho jsou tyto zásady určeny. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto zásady ochrany osobních údajů pro osoby, které:

 • získaly bezplatnou vstupenku na konferenci ShopCamp,
 • si zakoupily vstupenku na konferenci ShopCamp,
 • jsou partnerem konference ShopCamp,
 • navštěvují námi provozované webové stránky https://www.shopcamp.cz/.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují:

Konference ShopCamp je e-commerce odborná a společenská akce podílející se na vzdělávání české e-commerce díky přednáškám a praktickým workshopům (označována také jako „Konference“ nebo „ShopCamp”);
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Návštěvník ten, kdo si koupil vstupenku na Konferenci (tarif Standard) nebo majitel, zaměstnanec e-shopu, který na základě provedené registrace obdržel zdarma vstupenku na Konferenci ShopCamp (tarif E-shoper) a je tak pravděpodobné, že se Konference zúčastní, nebo má zájem se zúčastnit a také osoby, které se zúčastnily předchozích ročníků Konference ShopCamp;
Obchodní sdělení zpravidla e-mailová zpráva nebo sms, hromadně odesílaná za účelem propagace služeb, akcí pořádaných správcem nebo určená k budování image ShopCampu; 
Osobní údaje jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;
Partner zpravidla podnikatel, který si na Konferenci pronajal výstavní plochu za účelem vlastní prezentace, nebo kterou správce oslovil, aby se Konference zúčastnil za účelem vlastní prezentace;
Speaker účastník konference s aktivním výstupem před publikem, který obsahuje zpravidla jak vizuální prezentaci tak aktivní vystoupení tohoto účastníka
Smlouva jakákoliv smlouva o poskytování služeb v souvislosti s Konferencí ShopCamp (smluvní vztah vzniklý zakoupením vstupenky v tarifu Standard, smlouva o spolupráci s Partnerem apod.);
Uživatel fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Návštěvníka, Partnera, Uživatele webových stránek Konference, případně osoba, která se přihlásila k odběru newsletteru, označován také jako „Vy“;
Zpracovatel vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce (ShopCamp);
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
Zvláštní kategorie osobních údajů takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;
 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost ShopCamp s.r.o., IČO: 14341999, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje Ing. Jakub Smolík a Ing. Johana Kapošváryová, jednatelé, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 364267.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

U Návštěvníků, kterým je vstupenka poskytnuta zdarma na základě provedené registrace (tarif E-shoper) zpracováváme následující Osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
 • firma a/nebo název e-shopu,
 • Váš vztah k e-shopu (majitel/provozovatel/zaměstnanec),
 • počet zaměstnanců e-shopu,
 • obrat e-shopu,
 • prioritně řešené oblasti,
 • informaci o tom, zda jste se Konference ShopCamp již zúčastnili,
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu, preference obsahu),
 • IP adresa,
 • cookies.

U Návštěvníků, kteří si vstupenku zakoupí (tarif Standard) zpracováváme následující Osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za poskytované služby),
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu, preference obsahu),
 • IP adresa,
 • cookies.

U Partnerů zpracováváme následující Osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • firma a/nebo název e-shopu
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
 • název vašich webových stránek,
 • prioritně řešené oblasti,
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
 • IP adresa,
 • cookies.

U Speakrů zpracováváme následující Osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),
 • firma a/nebo profese,
 • informaci o tom, zda jste se Konference ShopCamp již zúčastnili,
 • informace o profilech na sociálních sítích
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu, preference obsahu, profilová fotografie),
 • informace o povolání Speakra a obsahu jeho vstupu
 • IP adresa,
 • cookies.

U ostatních Uživatelů (návštěvník webových stránek Konference a odběratel Obchodních sdělení) zpracováváme následující Osobní údaje:

 • kontaktní údaje (e-mail), případně jméno a příjmení,
 • IP adresa,
 • cookies.

U všech Návštěvníků může během Konference dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:

 • podobizna a hlasový projev Návštěvníka v případě pořízení audiovizuálního záznamu,
 • chování Návštěvníka případně Uživatele v aplikaci Sli.do.

Zvláštní kategorie osobních údajů nezpracováváme. Vědomě nezpracováváme Osobní údaje osob mladších 15 let bez souhlasu jejich zákonného zástupce.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po nezbytnou dobu k ochraně našich zájmů. Osobní údaje zpracováváme:

 • celou dobu trvání Smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností;
 • doba pro Zpracování osobních údajů činí nejdéle 5 let od Vaší poslední účasti na Konferenci, komunikace s námi nebo od skončení Smlouvy mezi námi, případně jinou dobu, pokud se jedná o povinnost stanovenou zákonem;
 • v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 15 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů.

Dále se dozvíte, jakým způsobem můžeme Osobní údaje získat a proč je nezbytně potřebujeme.

Veřejně dostupné osobní údaje. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich marketingových partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.  Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a soubory cookies. Účelem je zlepšení poskytování našich Služeb a odborné úrovně Konference. 

Webové stránky. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované nebo minimálně pseudonymizované. Tyto osobní údaje potřebujeme za účelem zkvalitňování Služeb a Konference.

Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom spravovali a zobrazovali naši reklamu na webových stránkách třetích osob.

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku, Instagramu, Twitteru, Linkedinu a Youtube. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem.

Registrace na Konferenci, uzavření Smlouvy a zřízení uživatelského účtu. Osobní údaje nám prostřednictvím registrace ke Konferenci poskytujete dobrovolně tím, že uzavřete s námi Smlouvy či si můžete zřídit uživatelský účet či provedete jeho aktualizaci. Kategorie osobních údajů se přitom liší podle toho, o jaký vámi zvolený tarif se jedná. Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli lépe přizpůsobit odborný obsah Konference ShopCamp tomu, co Návštěvníky skutečně zajímá.

Odpověď na dotaz. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu. 

Registrace k odebírání Obchodního sdělení (newsletter). Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace v souvislosti s Konferencí. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v záhlaví každého našeho e-mailu.

Obchodní sdělení pro Návštěvníky a Partnery (newsletter). Pokud jste s námi uzavřeli smluvní vztah na základě Smlouvy, máme právo vám zaslat Obchodní sdělení a na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby a/nebo související obdobné služby. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v záhlaví každého našeho e-mailu. Proti zasílání newsletterů můžete také vznést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).

Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují.

Během Konference. V průběhu Konference může dojít náhodnému zaznamenání podobizny Návštěvníků jak na fotografiích, tak videu pořízeném z Konference. Tímto způsobem může být zaznamenána i aktivita Návštěvníků směrem k přednášejícím, když položíte dotaz přes Sli.do nebo se ptáte přímo v sále.

V případě, že si nepřejete, aby byly tyto záznamy během Konference vůbec pořízeny, prosím kontaktujete nás před zahájením Konference na e-mail info@shopcamp.cz nebo osobně při vstupu na Konferenci. V takovém případě budeme schopni vám zajistit místo mimo audiovizuální záznam.

 1. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak a proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

Účel zpracování Osobní údaje Zákonný důvod pro zpracování Doba zpracování Zpracovatelé
Zprostředkování prodeje vstupenek Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa),

název e-shopu, vztah k e-shopu (majitel/provozovatel/zaměstnanec),

počet zaměstnanců e-shopu,

obrat e-shopu

prioritně řešené oblasti

Plnění smlouvy Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi SimpleShop

provozovaný společností Redbit s.r.o.

Antonína Dvořáka 612

280 02 Kolín II

Přímý marketing (zejména zasílání Obchodních sdělení) Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení nejdéle 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 2762943

Pseudo anonymizované identifikátory Uživatelů, 

IP adresa

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Oprávněný zájem Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů Google Analytics, Google LLC,

DE19808 Wilmington, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, USA

Pseudo anonymizované identifikátory Uživatelů, 

IP adresa

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Oprávněný zájem Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů Microsoft Clarity, Microsoft Corporation

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telephone: +1 (425) 882 8080.

Zprostředkování platby platební kartou Fakturační údaje, bankovní spojení Plnění zákonné povinnosti a plnění smlouvy daňové doklady po dobu 15 let GOPAY s.r.o.

Planá 67, 370 01 Planá

Administrace dotazů pro přednášející Kontaktní údaje (uživatelské jméno, e-mail) Oprávněný zájem na zvyšování úrovně Konference, plnění smlouvy pouze po dobu konference trvání Konference sli.do s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovakia (European Union), Company ID: 47333421, VAT ID: SK2023838806
Produkce audiovizuálního záznamu Chování Návštěvníka během Konference Plnění smlouvy, oprávněný zájem na zvyšování odborné úrovně Konference po dobu 15 let od data konání Konference Videomakers, Vojtěch Matěna, bytem Dolní Bradlo 6, 539 53 Horní Bradlo IČO: 04068556
 1. NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ 

Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Návštěvníka a podrobnosti o zakoupené vstupence.

Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Návštěvníka a podrobnosti o zakoupené vstupence.

 1. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická a bezpečnostní opatření. S ohledem na pravděpodobnost rizik a na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technických možností jsme zavedli technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů. 

Používáme bezpečný informační systém, který poskytuje osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelu zpracování. 

Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.

 1. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně ze zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo ze zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což nečiníme).

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu info@shopcamp.cz, osobně či poštou na naši adresu.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce: 

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. 

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Uvádíme však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Uživatele.

 1. ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mailu info@shopcamp.cz.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 5. 2023.