VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro konferenci ShopCamp

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi obchodní společností podnikající pod obchodní firmou ShopCamp s.r.o., IČO: 14341999, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 364267 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která si objednala Vstupenku (jak je definována níže) vyplněním registračního formuláře na Registrační stránce (jak je tato definována níže) (dále jen „Objednatel“).

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Dodavatelem Objednateli spočívající v umožnění účasti fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v registračním formuláři na Registrační stránce (dále jen „Účastník“) na konferenci ShopCamp, konající se 12. září 2024 v prostorách Fakulty architektury ČVUT na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6 (dále jen „Konference“) za podmínek specifikovaných Obchodními podmínkami a Smlouvou.

3. Vstupenka

3.1. Účast na Konferenci je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Vstupenka“) a na základě prokázání totožnosti Účastníka. Dodavatel je oprávněn tyto skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Konference.

3.2. Účastník je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.

3.3. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka a nezakládá nárok na její převod na jinou osobu. Dodavatel může na žádost Objednatele prostřednictvím e-mailové adresy info@shopcamp.cz umožnit převod Vstupenky na jinou osobu. Na tento převod Vstupenky na jinou osobu však nemá Objednatel automatický nárok. Schválí-li Dodavatel tento převod, zruší platnost původní Vstupenky a na e-mailovou adresu Objednatele zašle Vstupenku novou. V případě, že půjde o převod vstupenky kategorie „E-SHOPER“ na Účastníka, který nesplňuje podmínky pro vydání této kategorie Vstupenky dle článku 3.4. Obchodních podmínek, je tento převod podmíněn předchozím doplacením částky do úplné ceny Vstupenky kategorie „STANDARD“. V případě, že půjde o převod vstupenky kategorie „STANDARD“ na Účastníka, který splňuje podmínky pro vydání této kategorie Vstupenky dle článku 3.4. Obchodních podmínek, nemá Účastník ani třetí osoba, na kterou je Vstupenka převáděna, nárok na vrácení jakékoliv finanční částky.

3.4. Zájemci o vstupenku E-SHOPER se na webu přihlašují, čímž vyjadřují zájem o účast na offline konferenci ShopCamp. Samotným přihlášením nevzniká nárok na vstupenku. Přihlašování probíhá od 28. 5. 2024 do 31. 5. 2024. Po uplynutí této doby se vytvoří seznam podle času registrace. Registrovaní, kteří se nevešli do stanovené kapacity, budou evidováni jako náhradníci. Vstupenka „E-SHOPER“ se vydává pro Účastníka, který je ke dni konání Konference vlastníkem elektronického obchodu - webové aplikace sloužící ke zprostředkování obchodních transakcí na internetu (dále jen „E-shop“), která je k datu konání akce aktivní, vlastníkem právnické osoby vlastnící E-shop, který je k datu konání akce aktivní, nebo zaměstnancem vlastníka E-shopu, který je k datu konání akce aktivní. Při koupi Vstupenky kategorie E-SHOPER je Objednatel v registračním formuláři na Registrační stránce povinen uvést rovněž následující údaje: adresa webové stránky E-shopu, vztah své osoby k E-shopu. Nepovinně může Objednatel v registračním formuláři na Registrační stránce v případě koupě Vstupenky kategorie E-SHOPER uvést rovněž následující údaje: počet zaměstnanců E-shopu, roční obrat E-shopu, označení oblastí prioritně řešených v E-shopu, a v případě koupě Vstupenky kategorie STANDARD následující údaje: firma, pozice (dále jen „Nepovinné údaje“).

3.5. Vstupenka „STANDARD“ se vydává pro Účastníka, který nesplňuje podmínky pro vydání Vstupenky kategorie „E-SHOPER“ uvedené v článku 3.4. Obchodních podmínek. Cena jedné vstupenky “STANDARD” je 1990 Kč bez DPH při zakoupení do 30. 6. 2024, 23:59 a označuje se jako „Early Bird vstupenka”. Od 1. 7. 2024 je cena jedné vstupenky “STANDARD“ 2990 Kč bez DPH. Prodej vstupenek bude zahájen 28. 5. 2024 a bude probíhat do vyprodání. Vstupenka „E-SHOPER“ je zdarma pro výše definovaného účastníka.

3.6. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a/nebo neprokáže podmínky pro vydání dané kategorie Vstupenky (dále jen „Neoprávněný účastník“) může být Dodavatelem na Konferenci nepřipuštěna nebo z Konference vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny Vstupenky.

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Vstupenky a jejich kategorie jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele na adrese http://www.shopcamp.cz/ (dále jen „Webová stránka“) a jejich prodej je zprostředkováván přes portál www.simpleshop.cz (dále jen „Registrační stránka“). Ceny Vstupenek (dle kategorie Vstupenky) uvedené na Webové stránce a Registrační stránce jsou platné k okamžiku jejich zobrazení a mohou se v čase měnit. Uvedení Vstupenek na Webové stránce či Registrační stránce není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.

4.2. Objednatel na Registrační stránce vybere kategorii Vstupenky, vyplní povinné kontaktní údaje, v případě Vstupenky kategorie STANDARD to jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa a v případě Vstupenky kategorie E-SHOPER jsou to: jméno, příjmení,e-mailová adresa, název E-shopu, vztah k E-shopu (majitel/provozovatel/ zaměstnanec), počet zaměstnanců E-shopu obrat E-shopu, prioritně řešené oblasti a vyjádří souhlas s Obchodními podmínkami. Objednatel může vedle uvedeného v rámci objednávky fakultativně zadat fakturační údaje (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo), jakož i Nepovinné údaje (v případě Vstupenky kategorie STANDARD je to firma a pozice). Dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka obsahuje vedle uvedeného rovněž cenu Vstupenky, která je konečnou cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků.

4.3. Po odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je Objednatel přesměrován do platební brány, jejímž prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím online platby platební kartou Go Pay nebo převodem na bankovní účet Dodavatele.

4.4. Cena Vstupenky musí být v případě online platby platební kartou Go Pay uhrazena do jedné hodiny od okamžiku učinění Objednávky, a to v souladu s platební instrukcí Dodavatele uvedenou v příslušné platební bráně. Cena Vstupenky musí být v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele uhrazena do 7 dnů od okamžiku učinění Objednávky, a to v souladu s platebními instrukcemi Dodavatele. Za okamžik uhrazení ceny se v případě platby platební kartou GoPay považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele platby a v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele okamžik připsání příslušné částky na účet Dodavatele

4.5. Nebude-li cena Vstupenky uhrazena ve lhůtě dle odst. 4.4., Objednávka se ruší.

4.6. Smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení ceny Vstupenky.

5. Dodací podmínky

5.1. Po přijetí platby Dodavatel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v rámci Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky spolu se Vstupenkou v elektronické podobě.

6. Vadné plnění, reklamace

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2. Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu, změna místa konání Konference po uzavření Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu vyšší moci nebo z důvodů, které nezáleží na vůli Dodavatele. O změně programu či místa konání Konference Dodavatel informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři na Registrační stránce.

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele. V případě zrušení akce Dodavatelem, bude Objednavateli vrácena celá uhrazená cena Vstupenky.

7.2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.

7.3. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo s plněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení, pokud byla Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním Konference.

7.4. Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy jednostranně zrušit oznámením o zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), které musí být doručeno na e-mailovou adresu info@shopcamp.cz nejpozději 30 dní před zahájením Konference. V tomto případě bude Objednavateli Dodavatelem vrácena celá uhrazená cena Vstupenky.

7.5. Dojde-li Oznámení Dodavateli na výše uvedenou e-mailovou adresu později, než 30 dní před zahájením Konference, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli odstupné, které činí 100 % ze zaplacené ceny Vstupenky. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za Objednatelem z titulu odstupného dle tohoto článku vůči pohledávce Objednatele na vrácení ceny za Vstupenku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Dodavatel zpracovává osobní údaje Objednatele a Účastníka z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a Objednatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je Objednatel poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, bydliště, e‐mailová adresa, telefonní číslo.

8.2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:

a) doručení Vstupenky Objednateli, zasílání veškerých informací o Konferenci, obchodních sdělení týkajících se Konference a partnerů Konference, a umožnění vstupu Účastníků na Konferenci;

b) identifikace Objednatele v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6 Obchodních podmínek.

8.3. Objednatel zadává osobní údaje vyplněním registračního formuláře na Registrační stránce. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) je Objednatel povinen ve vlastním zájmu kontaktovat Dodavatele. Dodavatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že Objednatel přeje informace smazat dříve, může kontaktovat Dodavatele a zažádat o smazání Objednatelem poskytnutých osobních údajů.

8.4. Dodavatel uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech Objednatelů a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Konference, jakož i dalších chystaných ročníků téže Konference. Objednatel může při vyplňování registračního formuláře na Registrační stránce odkliknout zřetelně vyznačené políčko, že si přeje zasílání obchodních sdělení (potom jeho e‐mailová adresa bude zařazena do mailing listu). Objednatel může následně zasílání obchodních sdělení zrušit, a to zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@shopcamp.cz, v níž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je e‐mailová adresa Objednatele z mailing listu odstraněna.

8.5. Na Konferenci jsou Dodavatelem pořizovány fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuální záznamy, a to pro vlastní potřebu Dodavatele, pro účely prezentace činnosti Dodavatele, pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzv. uveřejňování v periodickém tisku). Dodavatel se snaží v rámci pořizování fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuálních záznamů v maximální možné míře zachovávat soukromí Účastníků. Jestliže Účastník zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat Dodavatele a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený Účastník jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

8.6. Objednatel či Účastník je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnostmi týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na Dodavatele, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

9.2. Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu dle ustanovení § 1810 občanského zákoníku, tvoří nedílnou součást Smlouvy rovněž podmínky uvedené ve Sdělení před uzavřením smlouvy, které jsou Objednateli dostupné na Webové stránce Dodavatele a v rámci Nabídky při uzavírání Smlouvy.

9.3. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem.

9.4. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 5. 2024